Tulkkauksia ja käännöksiä

Olen suorittanut 40 opintoviikon laajuisen konferenssitulkkien erikoistumiskoulutuksen EMCI (European Masters in Conference Interpreting) Turun yliopistossa vuonna 1998. Työkieleni ovat suomi (A-kieli) ja ruotsi (B-kieli) sekä tanska, norja ja saksa (C-kieli). Tulkkauksessa A-kielellä tarkoitetaan tulkin äidinkieltä. B-kieli on tulkin vahvin lähdekieli, ja tulkki tulkkaa myös A-kielestä B-kieleen. B-kieli ei välttämättä ole tulkille vieras kieli, vaan kyse voi olla esimerkiksi toisesta kotikielestä. C-kieli on tulkille yleisesti ottaen vain lähdekieli eikä tulkki tulkkaa C-kieleen päin. Tämä jako koskee etenkin simultaanitulkkauksia; neuvottelutulkkauksissa ja muissa konsekutiivitulkkauksissa tulkki voi tulkata myös A-kielestä C-kieleen.

Työskentelen sekä simultaani- että konsekutiivitulkkina. Konferenssitulkkausten ohella teen mm. oikeustulkkauksia. Oppia ikä kaikki, suoritan parhaillaan oikeustulkkauksen erikoistammattitutkintoa TAKK:ssa. Monien tulkkien tavoin työskentelen myös kääntäjänä, käännöskieleni ovat suomi ja ruotsi molempiin suuntiin. Minulla on 14 vuoden kokemus kääntäjän työstä kunnan palveluksessa. Käytän memoQ-käännöstyökalua.

Ennen tulkkiopintoja valmistuin saksan ja ruotsin kielten opettajaksi. Suoritin aineopinnot Åbo Akademissa ja auskultoin Turun yliopistossa.

Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton  jäsen.  Noudatan työssäni tulkin ammattisäännöstöä.